Bodemattest Ovam

Een bodemattest is een officieel certificaat uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, kortweg OVAM, dat vermeldt indien een bepaald perceel of grond is opgenomen in het register van de verontreinigde gronden
 
 

Verplicht bij verkoop

Volgens het nieuwe bodemdecreet is een bodemattest verplicht bij elke overeenkomst (dit kan zowel een contract als een verbintenis zijn) die grond van eigenaars laat veranderen. Dat wil zeggen dat een verkoopakte van onroerend goed zonder bodemattest niet kan doorgaan (nietigverklaring). De verkoper regelt en betaalt de aanvraag.

 

Welke overeenkomsten vereisen een bodemattest?

 • Kopen en verkopen van grond
 • Ruilen van grond
 • Schenking onder levenden (niet bij erfenis) van grond

 

De doelstelling is tweeledig:

 • De koper van een mogelijk vervuilde grond beschermen.
 • Vermijden dat verontreinigde gronden worden overgedragen en/of verkocht.

 

Bodemattest aanvragen

Een bodemattest aanvragen is heel eenvoudig. U kan natuurlijk ook via de notaris, makelaar of bodemsaneringexpert de aanvraag laten doen. Deze eenvoudige stappen tonen hoe u zelf een bodemattest kan aanvragen:
 

 1.  

 2. U vult het aanvraagdocument in en stuurt het samen met de kadastrale informatie alsook een kopie van uw bewijs van betaling terug naar OVAM.

   

   • Kadastrale gegevens krijg je via de site van het Ministerie van Financiën.
   • Betaling (anno 2014) is 50 euro per kadastraal nummer (per verkaveling of perceel). Dit bedrag is onderhevig aan indexering.

   

 3. Binnen een looptijd van 30 dagen zal OVAM je laten weten indien het om een risicogrond gaat. Voor een vervuilde grond is het maximaal 60 dagen voordat het attest wordt afgeleverd.

 

Opgelet! De officiële bodemattesten moeten steeds per post worden verstuurd en dit kan even duren. Door het attest tijdig aan te vragen vermijdt u de ontbinding van de verkoopsovereenkomst en een eventuele bijkomende schadevergoeding.


Hierbij is de aanvraag steeds met betrekking tot één kadastrale verkaveling. (voor uitzonderingen op deze regel zie www.ovam.be). Dit impliceert dat jouw certificaat steeds voor een volledig perceel is, niet voor een enkel lot grond.

 

 

Bodemattest geldigheid

 1. Voor niet-risico gronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein ongewijzigd is alsook de kadastrale gegevens niet veranderen.
 2. Voor risico gronden is het bodemattest verbonden aan de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

 

In het uitvoeringsbesluit van VLAREBO (5 maart 1996) kan je kijken welke aspecten risico vormen voor verontreiniging van de bodem. Het bepaalt hoe de aard van verontreiniging wordt vastgelegd, de code van goede praktijk, wie de kosten moet dragen en hoe je kan saneren. 
  
 

Omkadering bodemattest: Bodemdecreet

Het nieuwe bodemdecreet (27 Oktober 2006) heeft als doelstelling om bodemvervuiling op te sporen alsook om nieuwe vervuiling te verhinderen. Dit decreet stipuleert een aantal regels waaraan eigenaars zich moeten houden, onder meer door de aanvraag van een bodemattest. 
 
 

Meer informatie rond bodemattesten

Als particulier kan u de brochure rond Ovam Bodemattesten raadplegen. U vindt er alle actuele informatie over het nieuwe bodemdecreet, de concrete uitwerking ervan binnen het Vlaams Gewest en de aanvraagprocedure voor de bodemattesten bij verkoop en overdracht van gronden.

Voor professionelen heeft Ovam een handleiding voor overdrachten volgens het Bodemdecreet opgesteld.