Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij elk gebruik van het EPC-platform. Het is aangeraden om deze voorwaarden te lezen alvorens van onze diensten gebruik te maken. De Algemene Voorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op de website en worden bij elke communicatie via mail (bv offertering) door middel van een rechtstreekse link naar deze tekst aangeboden. Bij de registratie op of gebruik van de site door de professional zal steeds gevraagd worden de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. Vanaf dat ogenblik wordt men verondersteld op de hoogte te zijn van de voorwaarden en ze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

 

Registratie

Om gebruik te kunnen maken van het EPC-platform dienen leveranciers (ook wel professionelen genoemd) zich eenmalig te registreren. Offerte-aanvragers verbinden zich tot een correct gebruik door het formulier in te vullen bij de aanvragen. De leverancier/professioneel meldt zich aan, ontvangt een login en paswoord, en vervolledigt zijn accountgegevens. De leverancier is verantwoordelijk voor het correct invullen van alle bedrijfsgegevens alsook voor de benodigde wettelijke erkenningen en verzekeringen. De bedrijfsgegevens kunnen steeds worden gewijzigd via de persoonlijke account. De professionele gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de vertrouwelijkheid van zijn paswoord en voor alle handelingen die mogelijks voortvloeien uit het gebruik ervan.

 

Gebruik van de website

Na de registratie kan de leverancier gebruik maken van alle aangeboden diensten van het EPC-platform. De site zal 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk zijn voor alle gebruikers. EPC-platform kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) onbruikbaar zijn door onderhoud, technische defecten en elke vorm van overmacht (bv storingen bij hostingbedrijf, stroompannes, etc).

 

Verplichtingen van de offerte-aanvrager

De aanvrager bevestigt op eer en geweten dat de aanvragen die hij/zij doet via het platform als doel hebben een aangeboden dienst te genieten. Incorrecte, nutteloze en misleidende aanvragen versturen, wordt gezien als een aanval op de goede werking van het platform. Alle dataverkeer op het platform wordt gelogd en misbruik kan aanleiding geven tot sanctionering. Voor bestelde diensten die geofferteerd werden door EPC-platform zelf, gelden de volgende verkoopsvoorwaarden.

 

Verplichtingen van de leverancier

De leverancier verbindt er zich toe om enkel zakelijk correcte offertes op te stellen. Misleidende, onjuiste offertes aanbieden geeft aanleiding tot sanctionering. De leverancier is verantwoordelijk voor het bezit van de nodige beroepserkenningen, verzekeringen, etc. De login en paswoord zijn strikt persoonlijk en behoren toe aan de initiële aanvrager. Gebruik door derden valt onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder.
Bij verkeerd gebruik van het platform, anders dan toegelaten via de Algemene Voorwaarden, door een leverancier, kan de account worden geschrapt zonder verweer. Alle credits van de account worden ingetrokken en geleden schade zal moeten vergoed. Een leverancier mag zich éénmaal registreren op één postcode waar hij/zij werkzaam is. Per ondernemingsnummer mag er één account worden geopend.  
De leverancier verbindt er zich toe om de aanvrager van een dienst te contacteren binnen een termijn van 48 uur. Het onderwerp van de offerte betreft uitsluitend de gevraagde dienst vermeld door de aanvrager in zijn offerte-aanvraag. Doorgeven of verkopen van de offerte-aanvraag is niet toegelaten. De leverancier mag in zijn bedrijfsnaam, in de voorziene promotieruimte op de persoonlijke bedrijfspagina (logo & tekstvak) geen aanstootgevende teksten incorporeren alsook contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en website-adres zijn niet toegelaten. Bij misbruik kan, na een onbeantwoorde schriftelijke waarschuwing, de account (tijdelijk) op inactief worden gezet en eventueel geschrapt met verlies van de credits als gevolg.
EPC-platform.be neemt het deel van de internet marketing om de adverteerder te promoten voor zijn rekening, en vraagt uit eerbied aan de geregistreerde deskundigen een kwalitatieve backlink van de leveranciers website naar de website van EPC-platform.be. Weigering hiervan zonder gegronde reden (bv. geen website actief) kan aanleiding geven tot een inactivatie of verwijdering van de account. De adverteerder erkent dat er door zijn/haar klanten automatisch feedback, zonder tussenkomst van de redactie van EPC-platform, kan worden gepost op de detailpagina van de persoonlijke account. Voor facturen uitgegeven door EPC-platform, gelden de volgende factuurvoorwaarden.

 

Correct gebruik van de site

De gebruiker mag de ontvangen informatie niet aanwenden voor publicaties en/of diensten die op eender welke manier ook kunnen interfereren met de publicaties en/of diensten die EPC-platform biedt of zal bieden in de toekomst. De ontvangen gegevens mogen alleen gebruikt worden binnen de organisatie. In geen geval mogen de verkregen gegevens worden doorgegeven of verkocht aan derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij mededeelt in de offertes en de offerte-aanvragen. Tevens zal de gebruiker de site niet gebruiken voor onwettige doeleinden en doeleinden waarvoor de site niet is ontworpen. De gebruiker verbindt er zich toe de toegepaste beveiligingstechnieken, toegangscodes, accounts, front- en back-end datagegevens etc niet te doorbreken, omzeilen, manipuleren, kopiëren of misbruiken. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot de opstart van een gerechterlijke procedure.

 

Vergoedingen en betaling

De offerte-aanvrager kan gratis gebruik maken van de website.
 
Elke leverancier die in het bezit is van de nodige wettelijke erkenningen, zoals getuigschriften van vakbekwaamheid en/of erkenning, verzekeringen etc, mag zich inschrijven op de website om offerte-aanvragen te kunnen ontvangen. Er wordt geen periodiek abonnementsgeld gevraagd, noch een activatiekost bij de inschrijving. Per ontvangen offerte-aanvraag of aangeklikte website-link (wordt actief bij ingave website-adres) wordt er een vast aantal credits gedebiteerd van het resterende saldo. Om de goede werking van de website en de professionele account te garanderen, moet elke leverancier er voor zorgen dat hij steeds genoeg credits heeft om offerte-aanvragen te kunnen ontvangen en beantwoorden. Een leverancier die zich registreert op ons platform en die geen credits aankoopt of bezit, zal meerdere schriftelijke herinneringen via mail ontvangen met de vraag om het creditsaldo op te waarderen. Als na registratie en na minstens twee herinneringen een allereerste creditaankoop uitblijft, zal in dit geval een eenmalige kost tbv 50 euro worden aangerekend. Bij een eerste aankoop van credits, ongeacht het bedrag, vervalt deze werkingskost. De betalingen kunnen geschieden via het online Ogone-systeem of via overschrijving. De betaling voor aankopen die werden gedaan kunnen onder geen enkele voorwaarde terugbetaald worden. Aangekochte credits zijn 1 jaar geldig. Er wordt enkel met credits gewerkt op EPC-platform, niet met geld. Promotiecampagnes die een hoeveelheid geld vermelden, worden steeds aangereikt ovv credits. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw tenzij expliciet anders vermeld. Voor facturen uitgegeven door EPC-platform aan professionelen, gelden de volgende factuurvoorwaarden.

 

Aanvaarding en protestatie

De leverancier verbindt er zich toe om de ontvangen offerte-aanvragen te controleren en te beantwoorden binnen een termijn van 48 uur. Indien een offerte-aanvraag waardeloos is, kan een terugbetaling ovv credits worden aangevraagd via het contactformulier. De aanvraag tot terugbetaling moet ten laatste 4 werkdagen na de ontvangen offerte-aanvraag worden ingediend. Indien niet is voldaan aan deze voorwaarde, zal de leverancier geen aanspraak maken op terugbetaling. Een aanvraag is waardeloos als ze een foutief telefoonnummer en emailadres bevat. Ook dubbele (identieke) aanvragen worden als waardeloos beschouwd.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

EPC-platform kan op ieder ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen. Elke substantiële wijziging zal aan de gebruiker in de mate van het mogelijke worden medegedeeld. Van zodra de wijzigingen zijn medegedeeld aan de gebruiker, wordt hij verondersteld akkoord te gaan met de nieuwe situatie. De Algemene Voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de footer-link op de site onderaan elke webpagina. Wij behouden ons het recht om de configuratie en inhoud van de website op elk ogenblik te veranderen.

 

Privacy

EPC-platform garandeert een onvoorwaardelijke respectering van de wet op de privacy van 8 december 1992. Alle gegevens die verzameld worden op het platform, gegevens die nodig zijn om een goede werking van het platform te garanderen, worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de vigerende wetgeving en nooit aan derden doorgegeven. De volledige Privacy-verklaring is te raadplegen op de website.

 

Garantie en aansprakelijkheid

EPC-platform is een elektronisch platform dat het mogelijk maakt voor consumenten om eenvoudig offertes aan te vragen bij leveranciers. Hierbij dient uitrdukkelijk vermeld dat EPC-platform enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aangaat. De aanvrager is op de hoogte dat de waarborg, niettegenstaande de continue inspanningen van EPC-platform om de kwaliteit van de eigen en aangeboden dienstverlening via de leveranciers te verbeteren, inzake producten en/of diensten die zijn aangeboden door een leverancier volgend op een offerte-aanvraag niet onder de verantwoordelijkheid vallen van EPC-platform. EPC-platform geeft geen garantie naar de leverancier omtrent de kredietpositie van de aanvrager en de totstandkoming van een effectieve samenwerking.

EPC-platform kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van offerte-aanvragen en uitgestuurde offertes. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die via het platform worden verzonden.

De gebruiker van de site erkent dat er geen schadevergoedingen kunnen worden geëist van EPC-platform bij het voorvallen van volgende gebeurtenissen (niet-limitatieve lijst):
•    Overmacht (technische storing hostingbedrijf, stroompannes, etc)
•    Winstderving door eender welke oorzaak

 

Opzegging van de samenwerking

De samenwerking is van onbepaalde duur en kan steeds door beide partijen worden opgezegd. Bij het niet-naleven van de Algemene Voorwaarden door een leverancier kan EPC-platform zonder voorafgaande ingebrekestelling de account tijdelijk op inactief zetten of zelfs afsluiten met het verlies van overblijvende credits als logisch gevolg. Indien een leverancier de samenwerking wenst stop te zetten, vervallen de eventueel overblijvende credits en wordt de desbetreffende account op inactief gezet. Volledige verwijdering van alle bedrijfsgegevens uit onze databases/systemen kan op expliciete vraag van de leverancier of door ons zelf bij ernstige overtreding van de algemene voorwaarden. Hiervoor wordt een werkingskost aangerekend tbv 25 euro. 

 

Intellectueel eigendomsrecht

Elke publicatie van het EPC-platform is auteursrechtelijk beschermd. Niets mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt, op welke wijze of onder welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPC-platform. De leverancier bevestigt dat uitsluitend hij titularis is van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de diensten en/of producten die via EPC-platform worden aangeboden en geeft EPC-platform de uitdrukkelijke toestemming om namen, merken, logo’s etc te gebruiken op de website, in mailings en voor elke promotionele actie. EPC-platform kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de schending van eigendomsrechten indien een leverancier een naam, merk, logo van een derde pertij ten onrechte heeft doorgegeven aan EPC-platform.

 

Geschillen

De Algemene Voorwaarden gelden bij elk gebruik van het platform door de gebruiker. De rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien kunnen in geen geval worden doorgegeven aan derden, tenzij in het geval van overnames of fusies. Indien EPC-platform een recht of bepaling uit de voorwaarden niet toepast, mag dit niet beschouwd worden als een verzaking aan het recht of aan de bepaling. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van de Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is Nederlands.