Elektrische keuring bij verkoop

Sinds 1 juli 2008 is de eigenaar van een oudere woning of appartement verplicht om bij de verkoop een elektrische keuring te laten uitvoeren. De keuring heeft enerzijds tot doel om de koper in te lichten omtrent de staat van de bestaande elektrische installatie en anderzijds wenst de overheid de kwaliteit van de oude installaties te verbeteren.

 

Welke woningen komen in aanmerking voor de verplichte controles?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen met een elektrische installatie, of delen van de elektrische installatie, ouder dan 1 oktober 1981 en nieuwere woningen of installaties.
 

Woningen en appartementen ouder dan 1 oktober 1981

Bij verkoop van de woning is men verplicht de elektrische installatie, of de oude delen ervan, te laten keuren. Deze oudere installaties voldoen niet meer aan de huidige vereisten en kunnen in sommige gevallen een onzichtbaar gevaar inhouden voor de gebruikers. Indien de elektrische installatie door de koper conform het AREI-reglement zal worden gerenoveerd onmiddellijk na de aankoop, dan vervalt de verplichting om een elektrische keuring bij verkoop uit te laten voeren. 
 

Woningen en appartementen jonger dan 1 oktober 1981

Vanaf 1 oktober 1981 zijn alle Belgische woningen gebouwd conform de AREI-regelgeving en bezitten dus het verplichte keuringsattest en de elektrische schema's. AREI, de algemene regelgeving betreffende de elektrische installaties, beschrijft de minimumeisen waaraan een installatie moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Indien de woongebouwen jonger dan 1981 niet (meer) over een geldig attest beschikken, laat men best de installatie opnieuw controleren op conformiteit. De verkoop kan doorgaan zonder attest, maar de notaris zal steeds een geldig attest vragen aan de verkoper om latere discussies en mogelijks rechtzaken en/of schadeclaims te vermijden in geval van brand of ongelukken zoals elektrocutie die te wijten zijn aan de elektrische installatie.

 

Het elektriciteitsattest: verplicht bij de verkoopscompromis?

De wetgever vermeldt dat er bij de overdracht van een woning een geldig elektriciteitsattest dient overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Dit houdt in dat puur wettelijk gezien er pas bij de notariële akte, en dus niet bij de compromis zoals men zou verwachten, een conformiteitsattest van de elektrische installatie voor handen moet zijn. De notaris zal in de compromis bij aanwezigheid steeds het resultaat van het elektriciteitsattest opnemen teneinde latere discussies te vermijden tussen de partijen.   

 

Alleen erkende keuringsorganismen voeren de controles uit

Keuringsorganismen die erkend zijn door de federale overheid mogen deze elektrische keuringen uitvoeren. EPC-platform werkt nauw samen met de verschillende keuringsburo’s en biedt zodoende de verplichte conformiteitsattesten aan in gans Vlaanderen aan de beste condities.

 

Prijs van de elektrische keuring

Er is door de overheid geen vaste prijs opgelegd. De keuringsorganismen bepalen zelf de kostprijs. Er kan gesteld dat de prijs gemiddeld 120 à 150 euro bedraagt. Vraag vrijblijvend een gratis offerte voor uw elektriciteitskeuring en geniet via EPC-platform van de beste prijs in Vlaanderen.

 

Mijn elektrische installatie is afgekeurd. Wat zijn de gevolgen bij verkoop?

Ongeacht wat het resultaat is van de keuring zal de verkoop toch mogen doorgaan. De bedoeling van het elektriciteitsattest is enkel om de koper in te lichten omtrent de staat van huidige elektrische installatie. In de praktijk zal een woning of appartement ouder dan 1981 nooit een elektrische installatie hebben die conform is met de AREI-wetgeving en bijgevolg zal er steeds een negatief keuringsattest worden afgeleverd.

 

U heeft een huis gekocht met negatief elektriciteitsattest. Wat moet u doen als koper?

De koper van een huis met een negatief attest moet de installatie (laten) controleren en aanpassen conform de AREI-regelgeving. Binnen de 18 maand volgend op de verkoopsakte dient de koper een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend controleorganisme. Als men deze verplichting niet nakomt, zal het afgekeurde dossier worden overgemaakt aan de federale overheid en riskeert de koper een geldboete. Zonder keuringsattest komt de verzekering ook niet meer tussen bij brand of ongevallen die te wijten zijn aan een gebrekkige installatie.

 

Het plaatsbezoek in de praktijk 

Hoelang duurt de keuring

De keuring duurt 30 minuten tot maximum 1 uur afhankelijk van de complexiteit en grootte van de elektrische installatie.
 

Welke documenten moeten worden voorzien

Indien er een situatieplan en een eendraadsschema aanwezig is, overhandigt men deze best aan de keurder. Installaties, of delen ervan, jonger dan 1 oktober 1981 moeten vergezeld zijn van de elektrische schema’s om een positief verslag te kunnen opleveren. Bij installaties, of delen ervan, ouder dan 1 oktober 1981 moeten er vereenvoudigde schema's worden voorzien. In de praktijk zal nagenoeg altijd de keurder ter plaatse een vereenvoudigd situatieplan opmaken. In tegenstelling tot het vereenvoudigd situatieplan mag een erkend keurder zelf geen eendraads- en situatieschema volgens de regels van het AREI opmaken.  
 

Krijg ik na de keuring direct het attest in handen

Bij voorafbetaling, of contante betaling, zal de keurder van het controleorganisme het attest onmiddellijk overhandigen aan de eigenaar.

 

Wat is het verschil tussen een elektrische keuring en een energiekeuring?

Een elektrische keuring gaat de staat van de bestaande elektrische installatie na. Bij een energiekeuring, ook wel EPC-keuring genoemd, wordt er onderzocht hoe energiezuinig en milieuvriendelijk de woning is. De energiekeuring houdt rekening met de geometrie van de woning, met eventuele isolatie en met verwarmingstoestellen. Bij verkoop zijn beide keuringen verplicht uit te voeren vóór de verkoopscompromis. In de praktijk worden beide controles vaak samen aangevraagd.  
 
 
Wenst u een keuring van de elektriciteit aan de beste condities? Elektriciteitskeuring aanvragen

EPC-offertes vergelijken en een keuring van de elektriciteit bestellen? Zoek EPC-deskundigen en elektriciteitskeuring