Veiligheidscoordinatie

Veiligheidscoordinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen vindt zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzen in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoordinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken. Het is dus verplicht om reeds tijdens de ontwerpfase een veiligheidscoordinator-ontwerp aan te stellen.

Tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk ziet de veiligheidscoordinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats. 

 

Wanneer is een veiligheidscoordinator verplicht?

De veiligheidscoordinator is verplicht op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar ten minste twee aannemers en/of leveranciers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren.

Meer bepaald op bouwplaatsen waar volgende werken worden uitgevoerd:
-    graafwerken;
-    grondwerken;
-    funderings- en verstevigingwerken;
-    waterbouwkundige werken;
-    wegenwerken;
-    plaatsen van nutsleidingen (riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels);
-    bouwwerken;
-    montage en demontage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;
-    inrichtings- en uitrustingswerken;
-    verbouwingswerken;
-    vernieuwbouw;
-    herstellingswerken;
-    ontmantelingswerken;
-    sloopwerken;
-    instandhoudingswerken;
-    onderhouds- schilder- en reinigingswerken;
-    saneringwerken;
-    afwerkingswerkzaamheden in het kader van één of meer van bovenstaande werken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² en bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². Het bouwen of afbreken van bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten, watertorens, torens, pylonen en fabrieksschouwen vallen onder deze laatste categorie.

 

Wie mag de veiligheidscoordinatie uitvoeren?

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) wordt de veiligheidscoordinatie steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoordinator met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) moet de veiligheidscoordinator niet gecertificeerd zijn. Wel zijn er vereisten naar specifieke beroepservaring en de genoten basisopleidingen. Bij bouwwerken waar een architect vereist is, mag de veiligheidscoordinatie ook gebeuren door de architect. Is een architect niet vereist, dan mag de veiligheidscoordinatie gebeuren door de aannemer. 

   LIJST VEILIGHEIDSCOORDINATOREN

 

Wie stelt de veiligheidscoordinator aan?

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) wordt de veiligheidscoordinator aangesteld door de architect, of indien er geen architect verplicht is, door de aannemer met wie als eerste een overeenkomst wordt gesloten. Wanneer de opdrachtgever echter een werkgever is, mag hij zelf de veiligheidscoordinator aanstellen.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) wordt de veiligheidscoordinator aangesteld door de opdrachtgever.

De persoon die de veiligheidscoordinator aanstelt, moet ook de verplichtingen vervullen die eruit voortvloeien, zoals toezicht houden op de werkzaamheden van de veiligheidscoordinator en ervoor zorgen dat alle parijen hun medewerking verlenen. Deze persoon sluit met de veiligheidscoordinator een schriftelijke overeenkomst af.

 

De prijs van de veiligheidscoordinatie?

De veiligheidscoordinator wordt betaald door de opdrachtgever, ongeacht door wie hij wordt aangesteld.

De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoordinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid. 

Meer info en prijs offertes aanvragen bij regionale veiligheidscoordinatoren? Zoek uw veiligheidscoordinator

 

Wat doet een veiligheidscoordinator?

De veiligheidscoordinator stelt een aantal documenten op die hem erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.

In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoordinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp.
Hij maakt alle relevante informatie ivm veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.
Hij opent een postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan.
Wanneer hij niet de coördinatie tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk doet, draagt hij op het einde van zijn opdracht alle coordinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.

Tijdens de uitvoeringsfase past de veiligheidscoordinator-verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aan bij elke wijziging die wordt aangebracht tijdens de uitvoering.
Hij maakt alle relevante informatie ivm veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.
In sommige gevallen houdt hij een coordinatiedagboek bij of roept hij een coordinatiestructuur samen.
Hij vult het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn. Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken alle geactualiseerde coordinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) adviseert de veiligheidscoordinator de opdrachtgever tijdens de ontwerpfase over de overeenstemming van de offertes van de verschillende aannemers met het veiligheids- en gezondheidsplan en wijst hem op eventuele gebreken betreffende veiligheid.
Bij grote werven waar de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn of waar het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen, dienst een coordinatiedagboek bijgehouden te worden. Tijdens de verwezenlijkingfase noteert de veiligheidscoordinator de tekortkomingen van de tussenkomende partijen en stelt de opdrachtgever hiervan in kennis, en hij noteert ook de opmerkingen van de aannemers.

Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoordinator alle coordinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.