Bodemdecreet

In Vlaanderen blijken heel wat gronden verontreinigd, dit in hoofdzaak door de industriële handelingen uit het verleden. Aangezien mensen met giftige stoffen in contact komen via de grond of het grondwater, kunnen zowel de volksgezondheid alsook ons ecosysteem bedreigd worden door grondvervuiling. Het Vlaams Gewest heeft ter bescherming van de bevolking een bodemdecreet, vroeger genaamd het bodemsaneringsdecreet, geïntroduceert.
 
 

Bodemsaneringsdecreet

Het Vlaams decreet van 1995 betreffende bodemsanering en bodembescherming, kortweg het bodemsaneringsdecreet genoemd, werd in het leven geroepen om een overzicht te krijgen van de verontreinigde gronden in Vlaanderen, dit door middel van een registratiesysteem. Tot hiertoe is op ongeveer 30% van de risicogronden een eerste oriënterend bodemonderzoek gedaan. Hierbij overschrijdt 77% de toegelaten norm, waarbij het bodemattest in het (gronden)informatieregister is opgenomen.
 
 

Het nieuwe bodemdecreet

Het nieuwe bodemdecreet (27 Oktober 2006) volgt op het bodemsaneringsdecreet (1995). Het nieuwe decreet samen met zijn uitvoeringsbesluit VLAREBO neemt ingang vanaf 1 januari 2008. Naast de sanering worden nu ook maatregelingen voor bescherming van grond gestipuleerd. We kunnen stellen dat het nieuwe bodemdecreet niet enkel vervuiling opspoort, maar ook preventief wil voorkomen dat gronden vervuild raken.
 
  

Maatregelen ter preventie van vervuiling

Een van de maatregelen, beschreven in het nieuwe bodemdecreet, om preventief bodemvervuiling tegen te gaan, is de verplichting voor de eigenaar om op geregelde basis een controle en keuring van zijn stookolietank te laten uitvoeren door een erkend technicus. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stookolietanks verantwoordelijk zijn voor heel wat bodemverontreiniging. Bij benzinestations gaat men nog verder en eist men naast de verplichte controle en keuring van de tanks ook een duurzame afscheiding met de natuurlijke omgeving door middel van een vloeistofdichte inkuiping.
 
 

Bodemattest bij verkoop ter bescherming van de koper

Sinds 1 oktober 1996 zal bij de aankoop en verkoop van een woning, appartement of een stuk grond steeds een bodemattest van Ovam moeten worden overgedragen aan de koper. Zowel volgens het initiële bodemsaneringsdecreet als het nieuwe bodemdecreet moet de notariële akte de aanwezigheid en inhoud van het bodemattest verplicht vermelden. Zonder Ovam-attest kan de koop niet doorgaan. Via dit initiatief weet de koper of z’n stuk grond mogelijks is vervuild door historische gebeurtenissen. 
 
 

Meer informatie over het bodemdecreet 

U kan de officiële Ovam-brochure die informeert over het bodemdecreet vrij raadplegen. U vindt er alle actuele informatie over het nieuwe bodemdecreet, de concrete invulling en consequenties ervan binnen het Vlaams Gewest volgens VLAREBO, en de aanvraagprocedure voor de bodemattesten bij verkoop en overdracht van gronden en woningen.