EPB-regelgeving

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd in Vlaanderen, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-norm). Bij deze bouwprojecten dient de bouwheer voor de aanvang van de werken een EPB-verslaggever aan te stellen. De verslaggever staat in voor de EPB-verslaggeving.

 

Oorsprong van de EPB-regelgeving

Volgens de Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, moeten de europese lidstaten minimumeisen toepassen inzake energieprestaties van nieuwe en bestaande gebouwen, toezien op de energiecertificatie van gebouwen en de regelmatige keuring van de ketels van verwarmingsinstallaties en van de klimaatregelingssystemen in gebouwen verplicht maken.

 

Context van de EPB-regelgeving

Deze Europese Richtlijn, die als basis dient voor het opstellen van de EPB-reglementering met daaruit volgend de EPB-normen, moet worden gezien in het kader van de initiatieven van de Gemeenschap met betrekking tot de klimaatverandering (verplichtingen ingevolge het Protocol van Kyoto) en de veiligheid van de energievoorziening (Groenboek inzake een Europese strategie voor een continue energievoorziening). Enerzijds wordt de Gemeenschap steeds afhankelijker van externe energiebronnen en anderzijds blijft de uitstoot van broeikasgassen toenemen. De Gemeenschap kan nauwelijks invloed uitoefenen op de energiebevoorrading maar zij kan wel de vraag beïnvloeden. Een daling van het energieverbruik door een verbetering van de energieprestatie is dus één van de mogelijke oplossingen voor beide problemen.

 

Resultaat van de EPB-regelgeving: EPB-norm

In de energieprestatieregelgeving wordt het bestaan van de EPB-eisen en -normen beschreven. Deze dynamische normen verstrengen gefaseerd in de tijd omdat ze steeds worden aangepast aan de momentele economische, technische en technologische mogelijkheden. In de EPB-norm wordt o.a. bepaald welke graad van thermische isolatie en ventilatie er moet worden bereikt. Bij nieuwbouwprojecten zullen de technische installaties ook in beschouwing worden genomen, wat aanleiding geeft tot de berekening van de totale energieprestatie (E-peil).