EPB-eisen

Sinds 1 januari 2006 zijn er EPB-eisen van toepassing op nieuwbouw- en verbouwingswerken waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd. Deze eisen inzake energieprestatie en binnenklimaat, kortweg EPB-eisen, vinden hun oorsprong in de EPB-regelgeving die van toepassing is op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor het comfort van mensen. 

 

De EPB-eisen opgelijst

De EPB-regelgeving voorziet dat er moet worden voldaan aan eisen inzake thermische isolatie, energieprestatie en eisen op vlak van binnenklimaat. Men onderscheidt:

 

1.    Maximale K-peil eis

Het K-peil is een maat voor het globale isolatiepeil van het gebouw. Het gebouw moet naargelang de bestemming en de aard van de werken voldoen aan een maximale K-waarde. 

 

2.    Maximale E-peil eis

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hangt af van heel wat factoren:

-    de compactheid
-    de oriëntatie en zonnetoetreding
-    de thermische isolatie
-    de luchtdichtheid
-    de ventilatie
-    de verwarmings- en warmwaterinstallatie
-    de koelvoorziening
-    de verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen)

 

3.    Maximale U- en minimale R-waarden

De scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam en deur, etc) moeten voldoen aan thermische eisen. Men legt EPB-eisen op met betrekking tot maximale warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) en minimale warmteweerstanden (R-waarden) van bouwmaterialen en constructiecomponenten.

 

4.    ventilatie

Er worden ventilatie-eisen opgelegd die afhangen van de aard van de werkzaamheden, de bestemming van het gebouw en de functie van de ruimte.

 

5.    oververhitting

Bij woongebouwen moet het risico op oververhitting worden beperkt. Teveel zonnewinsten leiden tot onaangenaam hoge binnentemperaturen die ten onrechte aanleiding kunnen geven tot het gebruik van energieverslindende aircotoestellen.
 
Oververhitting beperken kan op volgende manieren:

-    oriëntatie van de ramen optimaliseren
-    zonnewerend glas gebruiken waar nodig
-    buitenzonnewering voorzien

 
6.    bouwknopen (vroeger koudebruggen genoemd)

Vanaf 2011 vermoedelijk zal er een K-peiltoeslag worden ingerekend te wijten aan het bestaan van bouwknopen. Elk bouwproject bevat steeds heel wat plaatsen die thermisch net iets minder goed zijn geïsoleerd. Inspanningen van de bouwprofessionals op dit vlak zullen de toeslag op het K-peil minimaliseren. Het doel van deze nieuwe EPB-eis is het aanmoedigen van heel bewust bouwknoop-arm te bouwen.

  

Welke EPB-eisen gelden voor uw project?

Is uw bouwaanvraag ingediend tussen 1 januari 2006 en 31 december 2009?
Klik hier om de overzichtstabel met EPB-eisen 2006-2009 te bekijken.

Is uw bouwaanvraag ingediend na 1 januari 2010?
Klik hier om de overzichtstabel met EPB-eisen geldig vanaf 2010 te bekijken. 

 

Wie helpt u te voldoen aan de eisen?

De architect maakt zijn ontwerp zo dat er voldaan is aan de EPB-eisen. De EPB-verslaggever controleert en rapporteert de vaststellingen naar de Vlaamse overheid. In de praktijk zal de EPB-verslaggever de bouwheer en architect ten gepaste tijde adviseren omtrent de energieprestatieregelgeving zodat alle EPB-eisen netjes worden nageleefd. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de EPB-eisen?

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de bouwheer tenzij de architect en/of EPB-verslaggever het hebben nagelaten de bouwheer vakkundig te begeleiden en te adviseren omtrent de EPB-regelgeving met het bijhorende eisenpakket.  

  

Boetes voor niet-naleven van de EPB-eisen  

Indien men niet voldoet aan de EPB-eisen zullen er administratieve boetes naargelang de ernst van de overtreding worden uitgeschreven. Men onderscheid volgende boetes:
 

  • Bij het niet naleven van de eisen inzake thermische isolatie en energieprestatie, zal de boete ongeveer driemaal de "uitgespaarde" investering bedragen.
  • Bij het niet naleven van de eisen inzake ventilatie, zal de boete ongeveer gelijk zijn aan de "uitgespaarde" investering.

 

Op zoek naar een EPB-verslaggever die u begeleidt om aan de EPB-eisen te voldoen? EPB-verslaggever zoeken.