Veiligheids en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) wordt opgesteld in het kader van de veiligheidscoordinatie bij bouwwerken. Het is een document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat om veiligheidsrisico’s te voorkomen waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.

 

Wanneer is het V&G-plan verplicht?

Een veiligheids- en gezondheidsplan  is verplicht als er werken gebeuren met een verhoogd risico (bv. gevaren van bedelving, valgevaar van 5 meter of meer, graven of werken aan putten van meer dan 1,2 meter diepte, werken in de nabijheid van drijfzand of slib, ondergrondse werken en tunnelwerken, werkzaamheden onder overdruk, met duikuitrusting, met springstoffen, met de montage van geprefabriceerde elementen, ...).
Het veiligheids- en gezondheidsplan is bovendien verplicht voor de bouwplaatsen waarvan de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, of waarvan het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen.
Voor de andere bouwplaatsen volstaat al naargelang het geval een "vereenvoudigd" veiligheids- en gezondheidsplan of een schriftelijke overeenkomst. 

 

Wat omvat het veiligheids- en gezondheidsplan?

Het omvat:

  • Administratieve informatie (namen en adressen van de opdrachtgever(s), bouwdirecties en aannemers, veiligheidscoordinator-ontwerp en -verwezenlijking);
  • De risicoanalyse en de preventiemaatregelen verbonden aan de werkzaamheden;
  • De preventiemaatregelen die in acht moeten genomen worden door de wederzijdse inwerking van installaties of activiteiten die zich niet noodzakelijk op de bouwplaats bevinden (bv. het openbaar of privétransport van goederen of personen of de uitbating van een bestaand gebouw);
  • De specifieke maatregelen m.b.t. de werkzaamheden met een verhoogd risico;
  • De kritieke fasen wanneer de veiligheidscoordinator moet aanwezig zijn op de bouwplaats;
  • De preventiemaatregelen voor eventuele latere werkzaamheden;
  • De beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking;
  • De raming van de duur van de werken die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.

Het veiligheids- en gezondheidsplan kan eventueel deel uitmaken van het globaal preventieplan van de opdrachtgever.

 

Wie maakt het V&G-plan op?

Het veiligheids- en gezondheidsplan wordt door de veiligheidscoordinator opgemaakt. Het wordt tevens aangepast aan de realiteit op het terrein, de uitvoeringswijzen die de tussenkomende partijen voorstellen of de opmerkingen die ze naar voren brengen, onvoorziene omstandigheden, identificatie van onvoorziene risico's of onvoldoend onderkende gevaren, wijzigingen aan het project, het optreden of het vertrek van tussenkomende partijen, ...  Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoordinator het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de opdrachtgevers.

De opdrachtgever moet er voor zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan deel uitmaakt van het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten, en dat het daarin als afzonderlijk deel wordt opgenomen, en dat:
- De aannemers bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan;
- De aannemers in hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen i.v.m. de door het plan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen;
- De coordinator-ontwerp de opdrachtgever kan adviseren of de door de aannemers voorgestelde uitvoeringswijze in overeenstemming zijn met de bepalingen van het veiligheids- en gezondheidsplan of niet. 
 
 
Wilt u een veiligheids- en gezondheidsplan laten opmaken? Zoek een veiligheidscoordinator en vraag gratis offertes.