Keuring stookolietank 

De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Het keuren van de stookolietanks, ook wel mazouttanks genoemd, is wettelijk verplicht.

 

Wanneer is de keuring verplicht?

1.    Vóór indienststelling van de stookolietank
2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank
3.    Periodiek controles van de stookolietank

In Vlaanderen is een keuring van zowel de bovengrondse als de ondergrondse stookolietank verplicht vóór indienststelling. Deze dient gekeurd te worden door een erkend technicus.

 
Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank is het ten stelligste aan te raden een geldig conformiteitsattest te verschaffen aan de koper. De aanwezigheid is niet verplicht maar de notaris zal er steeds op aandringen om evenwel een geldig attest te voorzien zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.

De stookolietank moet ook periodiek gekeurd worden. De frequentie van de keuring hangt af van volgende factoren:

 

  • Betreft het een ondergrondse of bovengrondse stookolietank?
  • Wat is de inhoud van de stookolietank?
  • Betreft het een particuliere of professionele mazouttank?
  • Uit welk materiaal is de tank vervaardigd?

 
In 95% van  de gevallen gaat het om particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5000 liter:

 

  • bovengrondse stookolietank: éénmalige keuring (zonder dichtheidstest) en vervolgens vrijgesteld van de periodieke keuring.
  • ondergrondse stookolietank: éénmalige keuring met dichtheidstest en vervolgens elke 5 jaar te keuren.

 
Bekijk dit schematische overzicht om te weten met welke frequentie uw stookolietank dient gekeurd te worden. Bron: Informazout.

 

Wie mag de keuring uitvoeren?

Enkel door de overheid erkende technici mogen de verplichte keuringen van de stookolietanks uitvoeren. Via EPC-platform.be bent u zeker dat de keuring gebeurt door gekwalificeerde technici.

Wenst u gratis offertes te bekomen voor de keuring van uw stookolietank? Vind erkende technici voor de keuring van de stookolietank.

 

Wie is verantwoordelijk en betaalt de keuring?

De eigenaar-exploitant van de stookolietank is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie, de nodige keuringen en dient deze te onderhouden als een goede huisvader.

Indien een huurder een woning betrekt die is voorzien van een stookolietank, is deze de eigenlijke exploitant en valt de verantwoordelijkheid voor de verplichte keuring en de bijhorende kosten onder diens verantwoordelijkheid.

 

Welke wetgeving is van toepassing?

Het Vlaams Reglement Milieuvergunningen, kortweg VLAREM genoemd, is van toepassing. Het doel van deze reglementering is een duurzaam milieu te creëren waar het risico op vervuiling van grond, water en lucht tot het absolute minimum wordt herleid.

Wenst u het “BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 1995 HOUDENDE ALGEMENE EN SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIËNE” te raadplegen: download titel II van het VLAREM.

 

Wat wordt afgeleverd na de keuring?

1. De stookolietank is conform de wetgeving.  

De erkende technicus voorziet de stookolietank van een groene dop of kenplaat. Deze dop of kenplaat vermeldt het erkenningnummer van de keurder, de datum van de keuring en de uiterlijke datum van de volgende periodieke controle. De aanvrager ontvangt tevens een conformiteitsattest waarin staat vermeld dat de stookolietank voldoet aan de wettelijke normen. U bent in orde met de milieuwetgeving en kan de tank vrij laten bijvullen.

 

2. De stookolietank is niet-conform de wetgeving maar er is geen kans op verontreiniging van de omgeving.

De erkende technicus voorziet de installatie van een oranje dop of kenplaat. De stookolietank mag nog bijgevuld worden tot maximum 6 maanden na de keuring (6 maand startend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum vermeld op de oranje dop of kenplaat). De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om de stookolietank in goede staat te brengen. Na deze acties dient de stookolietank opnieuw gekeurd te worden. 

 

3. De stookolietank is niet-conform de wetgeving en de kans op verontreiniging van de omgeving is bestaande. 

De erkende technicus brengt een rode dop of kenplaat aan op de stookolietank. Het is verboden de tank te vullen. De exploitant dient de tank te laten herstellen en laat deze opnieuw keuren. Binnen de 14 dagen na het aanbrengen van de rode dop of kenplaat maakt de exploitant, of op diens verzoek de erkende technicus, melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

 
 
Wenst u gratis offertes te bekomen voor de keuring van uw stookolietank? Vind erkende technici voor de keuring van de stookolietank.